Připravujete účetní závěrku dle IFRS16?

Od roku 2019 platí nový standard pro vykazování leasingů – IFRS 16. Úspěšně jsme implementovali plně automatizované IT řešení u významné nadnárodní společnosti působící v ČR. Systém může být implementován i v menším měřítku, uzpůsoben potřebám vaší společnosti a plně integrován do vašeho informačního systému.

Představení společnosti ENEWI a partnerských firem

Společnost ENEWI s. r. o. má zkušenosti s vývojem systémů pro komplexní správu a řízení v oblasti facility systémů, smart grid, telemetrií, nemocničních informačních systémů a centralizovaného sběru a zpracování velkých objemů dat v reálném čase.
Společnost byla založena v lednu roku 2010. V historii zaměstnanců firmy se prolínají znalosti a zkušenosti z vývoje velkých zdravotnických informačních systémů požadujícím robustní spolehlivá řešení s odborným zázemím a zkušenostmi v elektrotechnice a energetice.
Společnost VYDAS – software s. r. o. byla založena v roce 2004 a po celou dobu své existence se věnuje vývoji a podpoře software pro správu nemovitostí a facility management. Cílení společnosti je jak na malé klienty, tak na větší subjekty spravující svůj nebo svěřený majetek k obchodním nebo výrobním účelům.

systém SW Reality

 • evidence výnosových a nákladových smluv
 • informace o případně uplatnitelných opcích
 • evidence smluv na leasingová nebo pronajímaná vozidla
 • kurzovní lístek ČNB
 • možnost uživatelsky definovat termíny účetních závěrek
 • uživatelský číselník diskontních sazeb
 • modul pro budgeting

Funkční požadavky – nákladové smlouvy

 • leasingové aktivum a závazek
 • odpis leasingového aktiva
 • splácení leasingového závazku
 • prodloužení smlouvy dodatkem
 • prodloužení opcí na prodloužení
 • různé měny
 • různé délky splácení leasingu
 • rent free
 • jednorázová platba či jednorázového příspěvek
 • zmenšení/zvětšení pronajaté plochy
 • změna nájmu – indexace a zvýšení/snížení nájmu
 • změna délky nájmu
 • předčasné ukončení nájmu
 • unfavorable
 • impairment
 • kalkulace při jiné změně než výše zmíněné – flexibilita

Funkční požadavky – výnosové smlouvy

 • návaznost na headlease
 • zmenšení/zvětšení pronajaté plochy
 • změna nájmu – indexace a zvýšení/snížení nájmu
 • změna délky nájmu
 • předčasné ukončení nájmu

IFRS16 – vymezení modulů

Leasingové smlouvy jsou dle své povahy zpracovávány v jednom ze tří následujících modulů:

 • leasing nemovitostí – příjmové smlouvy
 • (Rental Income – INCOME) včetně podnájemních smluv, tzv. Sublease
 • leasing nemovitostí – nákladové smlouvy (Rental Expenses – COST)
 • leasing dopravních prostředků, případně jiných movitých věcí

Všechny moduly sdílí společná master data, ve kterých jsou uloženy následující informace:

 • číselník diskontních sazeb, včetně období jejich platnosti
 • kurzovní lístek ČNB, včetně období platnosti
 • segmenty účetního řetězce
 • účetní období a data účetních závěrek

Budgeting

Součástí je i nadstavbový modul IFRS16 pro modelování budgetu. Řešení umožní modelovat varianty budgetu na základě plánovaných změn incomových i expense smluv dle vstupních dat ze systému RE/IFRS16. Výstupem jsou výpočty pro aktuální rok a tři následující.
Modul pro Budgeting používá stejné základní údaje jako RE-IFRS16. Vstupními parametry jsou:

 • datum zahájení nájmu
 • datum ukončení nájmu
 • nájemné (bez DPH)
 • úrok
 • odpisy
 • úmor
 • oprávky
 • výše aktiva

Vstupy i do českého účetnictví

Součástí výstupních sestav mohou být kromě IFRS16 i exporty do českého účetnictví. Odpadne potřeba duplicitního zpracování stejných smluv.

Kompletně v češtině, angličtině

Softwarové řešení je vyvíjeno s detailní znalostí českého účetního prostředí a jejich případných specifik. Výstupy ale i ovládání mohou být jak české, tak anglické. Angličtinu u výstupů předpokládáme automaticky.

Odborné poradenství

Po dobu provozu systému bude k dispozici odborné poradenství IFRS16 ze strany poradců, jež se podíleli na vývoji systému. V případě nestandardních smluv mohou poradit se zadáním dat do systému anebo v krajním případě navrhnout implementaci dodatečných funkcionalit systému

Podpora platformy InterSystems

V případě nutnosti nebo nečekané události je možné využít 24/7/365 world-wide technické podpory dodavatele platformy InterSystems.

Postrelační objektová databázová technologie

Kombinuje objektovou databázi, vysoce výkonný jazyk SQL a rychlý přístup k vícerozměrným datům. A všemi těmito způsoby lze přistupovat k týmž datům současně. Systém Caché/Enseble poskytuje takovou úroveň výkonu, rozšiřitelnosti, rychlého programování a snadného použití, která je relační technologií nedosažitelná. Součástí technologie je možnost nastavení šifrování databází jako obranu proti fyzickému odcizení databází a přenosu na jiný server.