Smart Grid Managment (SGM). Aplikace je určena pro komplexní zajištění potřeb provozovatele distribučních soustav – plynárenských, elektrických anebo vodárenských, případně pro velké spotřebitele energií, jakými jsou nákupní centra, tovární koplexy apod. Jedná se o modulární systém, jenž se skládá z několika částí, které mohou nebo nemusí být zapojeny. Jeho základem je aplikační a integrační platforma Ensemble zajištující bezchybný chod a vysokou průchodnost dat vstupujících do systému z distribuční sítě a jejich průběžné zpracování. Výstupem SGM je pak kompletní sada podkladů pro obchodníky, techniky, zákazníky, operátora trhu a podobně. SGM zároveň dokáže efektivně zajistit dohled nad distribuční soustavou, kvalitou energie a nežádoucími situacemi v síti. Jeho nespornou konkurenční výhodou je možnost zapojení libovolných měřidel, od různých výrobců, pomocí různých komunikačních protokolů a způsobů předávání dat.

Jednotlivé moduly pro SGM

Komunikační brána
Komunikační brána slouží jako vstupní bod pro zpracování dat z měřidel v distribuční síti. Je zcela otevřená různým typům komunikace od prostého přijetí souborů z PDA, přes maily s údaji z elektroměrů, webové služby až po přímou TCP/IP komunikaci s okolním světem. Pomocí Ensemble adaptérů je přizpůsobitelná různým protokolům či formátům zpracovávaných dat, takže umožňuje do systému připojit jakékoliv zařízení, které poskytuje naměřené údaje buď v některém ze standardních, nebo ve svém vlastním – pokud možno zdokumentovaném – formátu. Hlavním úkolem komunikační brány je přijímání dat do SGM jinak, než z CCU.

Datový sklad
Jako úložiště používá systém SGM postrelační databázovou platformu firmy Intersystems. Přesto, že databázový stroj pracuje s objektovým modelem, umožňuje k záznamům přistupovat i pomocí relačního přístupu, podporuje bitmapové indexování, což se velmi významně projevuje na rychlosti dotazování. Díky vnitřní struktuře databáze, rychlost přístupu k datům, jak pro čtení, tak i pro zápis, nijak nezávisí na počtu záznamů, takže není problémem v jedné databázi udržovat, desítky čtvrthodinových údajů pro desetitisíce měřících zařízení a to mnoho let zpětně. Pozitivně se to projevuje na užitečnosti systému, odpadají složité přechody na nová období, uzávěrky a odlévání dat do speciálních archivů. Počet záznamů je omezen pouze fyzickým prostorem na discích. Uložená data jsou zároveň zpřístupnitelná pomocí standardních metod informačních systémů (ODBC, webových služeb atd.), aby je bylo možné zpracovávat analytickými nástroji třetích stran (MS Excel, OLAP analyzátory a pod.)

Modul zpracování a úložiště měřených hodnot
Modul slouží ke zpracování naměřených hodnot. Na jeho vstupní straně je komunikační brána. Data přijme a uloží do datového skladu. Zároveň slouží k jejich průběžné kontrole, ošetřuje nežádoucí stavy, v případě překročení limitních hodnot je schopen vydat požadavek na řešení situací a podobně. Je datovým zdrojem pro analytické zpracování podkladů o spotřebách energie. Jeho hlavní entitou je profil odběru energie na jednotlivých odběrných místech.

Smlouvy a administrace
Modul zachycuje vztahy mezi zákazníkem, odběrným místem, smlouvou, elektroměrem či jiným smartmetrem. Zároveň řeší po softwarové stránce administrace lokální distribuční soustavy z pohledu infrastruktury. Eviduje parametry všech součástí distribuce od technických parametrů, přes revize jednotlivých zařízení až po smlouvy s nadřízenou distribuční soustavou. Umožňuje udržovat přehled o distribuční soustavě, ve struktuře odpovídající reálnému stavu.
VN strana – LDS – trafostanice – pozice transformátoru – transformátor – vývod transformátoru – odběrné místo. V kažném místě kde to vyžaduje správa LDS je možné zaznamenávat technické údaje a přiložené dokumenty typu servis, revize, dokumenty o kalibracích atd…

Zpracování podkladů
Modul slouží pro zpracování údajů z naměřených hodnot a smluvních vztahů. Jeho výstupem je sada podkladů pro fakturaci a analytická data. Nejzásadnější součástí je vytváření podkladů pro účetnictví, kde na základě parametrů smluv, skutečně naměřených hodnot a legislativních požadavků vytváří podklady pro fakturaci. Ty potom předává účetní aplikaci v požadované formě (XML, CSV, webservice atd.), podle typu účetního softwaru. Data jsou zároveň zpřístupnitelná pomocí standardních metod informačních systémů (ODBC, webových služeb atd.), aby je bylo možné zpracovávat analytickými nástroji třetích stran (MS Excel, OLAP analyzátory a pod.)

Výstupní brána
Modul slouží k automatizovanému předávání dat okolnímu světu. Základem je povinná komunikace s operátorem trhu. Na základě naměřených hodnot jsou data automaticky předávána pomocí webové služby nebo zabezpečeného mailu. Zároveň modul slouží pro komunikaci se zákaznickým portálem, případně může být použit pro předávání dat SW třetí strany.