Dne 11. prosince 2018 vešla v platnost směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Cílem těchto změn je dosažení energetické účinnosti ve výši 20% do roku 2020 a alespoň 32,5% do roku 2030. Je potřeba společně dosáhnout energetických úspor ve výši nejméně 0,8% konečné spotřeby energie ročně. Tomu má, mimo jiná opatření, dopomoci častější informování koncových uživatelů o své spotřebě energií a tím je k úsporám motivovat.

Konečná podoba zákonů je v kompetenci jednotlivých států unie, nová směrnice ale udává závazné termíny – do 25. 6. 2020 musejí být zásady z této směrnice implementovány do národní legislativy.

    Směrnice obsahuje pokyny týkající se způsobu rozdělování nákladů na energii využitou:

  • jako teplá voda;
  • jako teplo vyzařované ze zařízení v budově a k vytápění společných prostor v případě, že schodiště a chodby jsou vybaveny radiátory;
  • k vytápění nebo chlazení bytů.

Směrnice hovoří o povinnosti patního měření v budovách s více bytovými jednotkami a víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění / chlazení nebo s dodávkami ze soustavy dálkového vytápění / chlazení a to v každé ucelené části budovy. V případě technické neproveditelnosti nebo nepřiměřeným nákladům je možné pro měření spotřeby tepla použít i individuální indikátory pro rozdělení nákladů na vytápění.

V nových budovách, které jsou vybaveny ústředním ohřevem teplé vody nebo jsou zásobovány ze soustavy dálkového vytápění, musí být vždy poskytnuty individuální měřiče pro měření spotřeby teplé vody.

Dálkový odečet není směrnicí nijak blíže specifikován a jeho případná přesná podoba je v kompetenci členských států. Jsou ale stanoveny termíny, od kdy jsou měřidla pro dálkový odečet povinná. V případě nově instalovaných měřidel / indikátorů je to od 25.10.2020 a u měřidel instalovaných do tohoto data je stanovena lhůta na výměnu do 1.1.2027. U měřidel, či indikátorů pro rozdělení nákladů je nutné zajistit jejich přesnost a spolehlivost a na žádost uživatele energií v elektronické podobě zpřístupnit informace o jeho historické spotřebě nebo hodnot z indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění.

Dle návrhu chystané transpozice evropské směrnice do novely vyhlášky č. 269/2015 sb. bude již od 25. října letošního roku povinné předávat informace o skutečné spotřebě kvartálně a od 1. ledna 2022 pak minimálně jednou měsíčně. Data bude nutné zpřístupnit online a veškeré informace o skutečné spotřebě a náměrech aktualizovat tak často, jak to měřící zařízení a systémy pro zpracování dat umožní.

Kromě aktuálních spotřeb je v návrhu zakomponována povinnost zobrazit i historická data pro srovnání za stejné období předchozího roku a to v grafické podobě a s opravou o klimatický korekční koeficient pro adekvátní srovnání hodnot. Dále bude nutné dát konečným uživatelům k dispozici možnost porovnání s normalizovaným příjemcem služeb stejné uživatelské kategorie. Na tuto funcionalitu se zaměřuje námi vyvinutý uživatelský portál.

30.04.2020, M. Hoke